ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ อ. ., พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, & ทองมั่น ว. . (2023). กลยุทธ์การบริหารการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ตามหลักอิทธิบาท 4 . วารสารวิจยวิชาการ, 6(3), 241–256. https://doi.org/10.14456/jra.2023.67