พระครูอาทรวชิรกิจ, พระโกศล มณิรตนา, & พระครูใบฏีกาสุทัศน์ ธมฺมปาโล. (2023). รูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนววิถีพุทธในงานต่อต้านการทุจริต และการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน. วารสารวิจยวิชาการ, 6(3), 49–64. https://doi.org/10.14456/jra.2023.54