วรรณภักตร์ ศ. .; ทรัพย์รวงทอง ส. .; โพธิพิทักษ์ ป. . แนวทางการบริหารโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2. วารสารวิจยวิชาการ, Nakhon Sawan, Thailand, v. 4, n. 4, p. 205–220, 2021. DOI: 10.14456/jra.2021.94. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/246817. Acesso em: 28 ม.ค. 2022.