เพชรสมบัติ พ. .; เพชรสุทธิ์ อ. . พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : The learning behavior of students at Rajamangala University of Technology Thanyaburi. วารสารวิจยวิชาการ, Nakhon Sawan, Thailand, v. 4, n. 4, p. 235–244, 2021. DOI: 10.14456/jra.2021.96. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/247069. Acesso em: 28 ม.ค. 2022.