สมบูรณ์ พ.; เดชภิรัตนมงคล ต. . การศึกษาการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน ในคดีอาญา พ.ศ. 2546. วารสารวิจยวิชาการ, Nakhon Sawan, Thailand, v. 5, n. 1, p. 161–176, 2021. DOI: 10.14456/jra.2022.13. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/247217. Acesso em: 3 ก.ค. 2022.