ศรีชูรัตน์ พ.; วงศ์สรรค์ ว. .; สมบูรณ์ ธ. . การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 . วารสารวิจยวิชาการ, Nakhon Sawan, Thailand, v. 5, n. 1, p. 89–100, 2021. DOI: 10.14456/jra.2022.8. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/248132. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.