วชิรปัญญาพงศ์ ศ. . ตัวชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งของพนักงานในสำนักงาน ยุคปกติใหม่. วารสารวิจยวิชาการ, Nakhon Sawan, Thailand, v. 5, n. 1, p. 257–272, 2021. DOI: 10.14456/jra.2022.20. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/251176. Acesso em: 3 ก.ค. 2022.