แจ่มจำรัส อ.; มั่นคง ช. . แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10. วารสารวิจยวิชาการ, Nakhon Sawan, Thailand, v. 5, n. 3, p. 205–214, 2022. DOI: 10.14456/jra.2022.69. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/251547. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.