แสงทองทาบ ธ.; สำเนียง ป. .; พระมหาอุดร อุตฺตโร. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารกับชุมชน ตามหลักสาราณียธรรม 6 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิจยวิชาการ, Nakhon Sawan, Thailand, v. 5, n. 3, p. 117–130, 2022. DOI: 10.14456/jra.2022.63. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/252990. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.