ปราณีต ผ. พฤติกรรมทางการเมืองของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยในจังหวัดนนทบุรี. วารสารวิจยวิชาการ, Nakhon Sawan, Thailand, v. 5, n. 3, p. 225–234, 2022. DOI: 10.14456/jra.2022.71. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/255799. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.