THEPSURIN, M.; สุวรรณภูมา ส. .; แก้วโพนงาม ณ. . แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิจยวิชาการ, Nakhon Sawan, Thailand, v. 5, n. 5, p. 127–142, 2022. DOI: 10.14456/jra.2022.114. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/255979. Acesso em: 8 ก.พ. 2023.