ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ อ. .; พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ; ทองมั่น ว. . กลยุทธ์การบริหารการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ตามหลักอิทธิบาท 4 . วารสารวิจยวิชาการ, Nakhon Sawan, Thailand, v. 6, n. 3, p. 241–256, 2023. DOI: 10.14456/jra.2023.67. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/259520. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.