พระครูอาทรวชิรกิจ; พระโกศล มณิรตนา; พระครูใบฏีกาสุทัศน์ ธมฺมปาโล. รูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนววิถีพุทธในงานต่อต้านการทุจริต และการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน. วารสารวิจยวิชาการ, Nakhon Sawan, Thailand, v. 6, n. 3, p. 49–64, 2023. DOI: 10.14456/jra.2023.54. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/260213. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.