เพชรสมบัติ พิมลพรรณ, และ เพชรสุทธิ์ อธิพงษ์. 2021. “พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : The Learning Behavior of Students at Rajamangala University of Technology Thanyaburi”. วารสารวิจยวิชาการ 4 (4). Nakhon Sawan, Thailand:235-44. https://doi.org/10.14456/jra.2021.96.