สมบูรณ์ พัณนิดา, และ เดชภิรัตนมงคล ตะวัน. 2021. “การศึกษาการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน ในคดีอาญา พ.ศ. 2546”. วารสารวิจยวิชาการ 5 (1). Nakhon Sawan, Thailand:161-76. https://doi.org/10.14456/jra.2022.13.