ศรีชูรัตน์ พรทิพย์, วงศ์สรรค์ วีระ, และ สมบูรณ์ ธนาดล. 2021. “การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”. วารสารวิจยวิชาการ 5 (1). Nakhon Sawan, Thailand:89-100. https://doi.org/10.14456/jra.2022.8.