วชิรปัญญาพงศ์ ศศิธร. 2021. “ตัวชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งของพนักงานในสำนักงาน ยุคปกติใหม่”. วารสารวิจยวิชาการ 5 (1). Nakhon Sawan, Thailand:257-72. https://doi.org/10.14456/jra.2022.20.