แจ่มจำรัส อรอนงค์, และ มั่นคง ชัยอนันต์. 2022. “แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10”. วารสารวิจยวิชาการ 5 (3). Nakhon Sawan, Thailand:205-14. https://doi.org/10.14456/jra.2022.69.