แสงทองทาบ ธนานนท์, สำเนียง ปฏิธรรม, และ พระมหาอุดร อุตฺตโร. 2022. “การสร้างมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารกับชุมชน ตามหลักสาราณียธรรม 6 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์”. วารสารวิจยวิชาการ 5 (3). Nakhon Sawan, Thailand:117-30. https://doi.org/10.14456/jra.2022.63.