ปราณีต ผศ.ดร.ยุทธนา. 2022. “พฤติกรรมทางการเมืองของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยในจังหวัดนนทบุรี”. วารสารวิจยวิชาการ 5 (3). Nakhon Sawan, Thailand:225-34. https://doi.org/10.14456/jra.2022.71.