Thepsurin, Manachai, สุวรรณภูมา สมปอง, และ แก้วโพนงาม ณัฐดนัย. 2022. “แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารวิจยวิชาการ 5 (5). Nakhon Sawan, Thailand:127-42. https://doi.org/10.14456/jra.2022.114.