ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ อุเทน, พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, และ ทองมั่น วินัย. 2023. “กลยุทธ์การบริหารการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ตามหลักอิทธิบาท 4”. วารสารวิจยวิชาการ 6 (3). Nakhon Sawan, Thailand:241-56. https://doi.org/10.14456/jra.2023.67.