พระครูอาทรวชิรกิจ, พระโกศล มณิรตนา, และ พระครูใบฏีกาสุทัศน์ ธมฺมปาโล. 2023. “รูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนววิถีพุทธในงานต่อต้านการทุจริต และการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน”. วารสารวิจยวิชาการ 6 (3). Nakhon Sawan, Thailand:49-64. https://doi.org/10.14456/jra.2023.54.