วรรณภักตร์ ศ. ., ทรัพย์รวงทอง ส. . และ โพธิพิทักษ์ ป. . (2021) “แนวทางการบริหารโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2”, วารสารวิจยวิชาการ. Nakhon Sawan, Thailand, 4(4), น. 205–220. doi: 10.14456/jra.2021.94.