เพชรสมบัติ พ. . และ เพชรสุทธิ์ อ. . (2021) “พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : The learning behavior of students at Rajamangala University of Technology Thanyaburi”, วารสารวิจยวิชาการ. Nakhon Sawan, Thailand, 4(4), น. 235–244. doi: 10.14456/jra.2021.96.