สมบูรณ์ พ. และ เดชภิรัตนมงคล ต. . (2021) “การศึกษาการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน ในคดีอาญา พ.ศ. 2546”, วารสารวิจยวิชาการ. Nakhon Sawan, Thailand, 5(1), น. 161–176. doi: 10.14456/jra.2022.13.