ศรีชูรัตน์ พ., วงศ์สรรค์ ว. . และ สมบูรณ์ ธ. . (2021) “การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ”, วารสารวิจยวิชาการ. Nakhon Sawan, Thailand, 5(1), น. 89–100. doi: 10.14456/jra.2022.8.