วชิรปัญญาพงศ์ ศ. . (2021) “ตัวชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งของพนักงานในสำนักงาน ยุคปกติใหม่”, วารสารวิจยวิชาการ. Nakhon Sawan, Thailand, 5(1), น. 257–272. doi: 10.14456/jra.2022.20.