แจ่มจำรัส อ. และ มั่นคง ช. . (2022) “แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10”, วารสารวิจยวิชาการ. Nakhon Sawan, Thailand, 5(3), น. 205–214. doi: 10.14456/jra.2022.69.