แสงทองทาบ ธ., สำเนียง ป. . และ พระมหาอุดร อุตฺตโร (2022) “การสร้างมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารกับชุมชน ตามหลักสาราณียธรรม 6 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์”, วารสารวิจยวิชาการ. Nakhon Sawan, Thailand, 5(3), น. 117–130. doi: 10.14456/jra.2022.63.