ปราณีต ผ. (2022) “พฤติกรรมทางการเมืองของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยในจังหวัดนนทบุรี”, วารสารวิจยวิชาการ. Nakhon Sawan, Thailand, 5(3), น. 225–234. doi: 10.14456/jra.2022.71.