Thepsurin, M., สุวรรณภูมา ส. . และ แก้วโพนงาม ณ. . (2022) “แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ”, วารสารวิจยวิชาการ. Nakhon Sawan, Thailand, 5(5), น. 127–142. doi: 10.14456/jra.2022.114.