ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ อ. ., พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ และ ทองมั่น ว. . (2023) “กลยุทธ์การบริหารการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ตามหลักอิทธิบาท 4 ”, วารสารวิจยวิชาการ. Nakhon Sawan, Thailand, 6(3), น. 241–256. doi: 10.14456/jra.2023.67.