พระครูอาทรวชิรกิจ, พระโกศล มณิรตนา และ พระครูใบฏีกาสุทัศน์ ธมฺมปาโล (2023) “รูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนววิถีพุทธในงานต่อต้านการทุจริต และการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน”, วารสารวิจยวิชาการ. Nakhon Sawan, Thailand, 6(3), น. 49–64. doi: 10.14456/jra.2023.54.