[1]
วรรณภักตร์ ศ. ., ทรัพย์รวงทอง ส. ., และ โพธิพิทักษ์ ป. ., “แนวทางการบริหารโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2”, JRA, ปี 4, ฉบับที่ 4, น. 205–220, ส.ค. 2021.