[1]
เพชรสมบัติ พ. . และ เพชรสุทธิ์ อ. ., “พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : The learning behavior of students at Rajamangala University of Technology Thanyaburi”, JRA, ปี 4, ฉบับที่ 4, น. 235–244, ส.ค. 2021.