[1]
สมบูรณ์ พ. และ เดชภิรัตนมงคล ต. ., “การศึกษาการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน ในคดีอาญา พ.ศ. 2546”, JRA, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 161–176, ต.ค. 2021.