[1]
ศรีชูรัตน์ พ., วงศ์สรรค์ ว. ., และ สมบูรณ์ ธ. ., “การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ”, JRA, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 89–100, ก.ย. 2021.