[1]
วชิรปัญญาพงศ์ ศ. ., “ตัวชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งของพนักงานในสำนักงาน ยุคปกติใหม่”, JRA, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 257–272, พ.ย. 2021.