[1]
แจ่มจำรัส อ. และ มั่นคง ช. ., “แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10”, JRA, ปี 5, ฉบับที่ 3, น. 205–214, พ.ค. 2022.