[1]
แสงทองทาบ ธ., สำเนียง ป. ., และ พระมหาอุดร อุตฺตโร, “การสร้างมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารกับชุมชน ตามหลักสาราณียธรรม 6 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์”, JRA, ปี 5, ฉบับที่ 3, น. 117–130, พ.ค. 2022.