[1]
ปราณีต ผ., “พฤติกรรมทางการเมืองของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยในจังหวัดนนทบุรี”, JRA, ปี 5, ฉบับที่ 3, น. 225–234, พ.ค. 2022.