[1]
ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ อ. ., พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, และ ทองมั่น ว. ., “กลยุทธ์การบริหารการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ตามหลักอิทธิบาท 4 ”, JRA, ปี 6, ฉบับที่ 3, น. 241–256, พ.ค. 2023.