[1]
พระครูอาทรวชิรกิจ, พระโกศล มณิรตนา, และ พระครูใบฏีกาสุทัศน์ ธมฺมปาโล, “รูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนววิถีพุทธในงานต่อต้านการทุจริต และการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน”, JRA, ปี 6, ฉบับที่ 3, น. 49–64, พ.ค. 2023.