วรรณภักตร์ ศ. ., ทรัพย์รวงทอง ส. ., และ โพธิพิทักษ์ ป. . “แนวทางการบริหารโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2”. วารสารวิจยวิชาการ, ปี 4, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2021, น. 205-20, doi:10.14456/jra.2021.94.