เพชรสมบัติ พ. ., และ เพชรสุทธิ์ อ. . “พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : The Learning Behavior of Students at Rajamangala University of Technology Thanyaburi”. วารสารวิจยวิชาการ, ปี 4, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2021, น. 235-44, doi:10.14456/jra.2021.96.