สมบูรณ์ พ., และ เดชภิรัตนมงคล ต. . “การศึกษาการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน ในคดีอาญา พ.ศ. 2546”. วารสารวิจยวิชาการ, ปี 5, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2021, น. 161-76, doi:10.14456/jra.2022.13.