ศรีชูรัตน์ พ., วงศ์สรรค์ ว. ., และ สมบูรณ์ ธ. . “การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”. วารสารวิจยวิชาการ, ปี 5, ฉบับที่ 1, กันยายน 2021, น. 89-100, doi:10.14456/jra.2022.8.