วชิรปัญญาพงศ์ ศ. . “ตัวชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งของพนักงานในสำนักงาน ยุคปกติใหม่”. วารสารวิจยวิชาการ, ปี 5, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2021, น. 257-72, doi:10.14456/jra.2022.20.