แจ่มจำรัส อ., และ มั่นคง ช. . “แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10”. วารสารวิจยวิชาการ, ปี 5, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2022, น. 205-14, doi:10.14456/jra.2022.69.